W naszej szkole uczymy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną i głęboką. Prowadzimy również zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z powiatu szczycieńskiego. Zespoły liczą od 2 do 4 uczniów. Praca z każdym uczniem oparta jest na specjalnie dla niego konstruowanym programie. Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych.

Pracę każdego zespołu wspomaga asystent nauczyciela. Wszyscy podopieczni mają przydzielonego swojego logopedę, psychologa oraz rehabilitanta, który pracuje z nim w formie indywidualnej lub grupowej. Pracę wychowawczą i opiekuńczą wspomaga również pracownik socjalny.

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

Zespoły dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną. Dzielą się na kształcenie zintegrowane
( klasy I-III)  i nauczanie blokowe (klasy IV-VIII).

Nauka prowadzona jest w ramach następujących przedmiotów: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, muzyka z rytmiką, technika, wychowanie fizyczne. W zespołach edukacyjno – terapeutycznych rozwijamy i kształtujemy samodzielność, przygotowujemy do realizacji zadań życia codziennego. Zapewniamy wszechstronny rozwój uczniów, integrując ich ze środowiskiem i przygotowując do podejmowania różnych ról społecznych.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

INDYWIDUALNE NAUCZANIE

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne. Program dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Realizowany jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Dla uczniów, których możliwość udziału w zajęciach grupowych jest ograniczona, szkoła organizuje nauczanie indywidualne
na terenie placówki lub w domu ucznia.

Ogólne informacje

Kontakt

Szybkie linki

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna

Stowarzyszenia Promyk

 

ul. Pasymska 21a

12-100 Szczytno,

woj. warmińsko-mazurskie

ul. Pasymska 21a

12-100 Szczytno,

telefon: 89 624 34 37

e-mail: stowarzyszenie@promyk.org.pl